Pravidlá súťaže

Štatút a pravidlá marketingovej akcie
„Gorenje Sales Promotion 2020 CZ a SK“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel marketingovej akcie „Gorenje Sales Promotion 2020 CZ a SK“ (ďalej len „akcia“). Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov.

 • Usporiadateľ a organizátor akcie:

Usporiadateľom akcie je Gorenje Slovakia, s.r.o., IČO: 31428673, so sídlom: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 36068/B

(ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom akcie je Innovate, s.r.o., so sídlom: Bělehradská 237/11, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika, identifikačné číslo: 267 05 745, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn. C 88598 (ďalej len „organizátor“).

 • Termín a miesto konania akcie:

Akcie prebieha v termíne od 21. 9. 2020 00:00:01 hod do vyčerpania zásob spotrebičov - akčného výrobku, ako je definovaný ďalej v tomto štatúte, najneskôr však do 31. 12. 2020 23:59:59 hod (ďalej len „doba konania akcie“) výhradne v autorizovaných predajniach domácich spotrebičov značky Gorenje so sídlom vo Slovenskej republike, resp. v autorizovaných e-shopoch spotrebičov značky Gorenje, ktorých prevádzkovatelia majú sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“).

V čase konania tejto akcie prebieha paralelné akcie na území Českej republiky. Štatút upravujúce akciu prebiehajúcu na území Českej republiky je k dispozícii na www.mamparu.cz.

Výhra a vyhodnotenia akcie, ako aj darčeky, sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku. Tento štatút upravuje iba akcii prebiehajúcej na území slovenské republiky, resp. vzťahuje sa iba na záujemcu (súťažiaci) vymedzené v týchto pravidlách.

 • Účastník akcie:

Účastníkom akcie sa môže stať výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „záujemca ").

Z akcie sú vylúčení osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi akcie, organizátorovi, ako aj osoby im blízke podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je osobou v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k uvedenej spoločnosti, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa k ďalším marketingovým či charitatívnym účelom. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Účastníkom akce sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa čl. 4 (ďalej tiež „súťažiaci“ alebo „účastník“).

 • Princíp a podmienky akcie: 

Účastník sa do akcie zapojí tak, že si v čase konania akcie:

 • Zakúpi akčný výrobok – domáci spotrebič práčku značky Gorenje konkrétne z týchto uvedených modelov:

737035

WE62SDS

737742

WE72SDS

737442

W2E72SDS

734828

WEI72S3S

737040

WEI74SDS

736524

WEWI72S3S

737430

W2EI74SDS

737444

W2A74SDS

737777

WEI84SDS

737036

WE74CPS

737368

W2EI84CS

734829

WEI843S

737039

WEI84CPS

734830

WA843S

737081

WA84CS

737369

W2A84CS

735482

WEI863S

737056

WEI94CS

734984

WA963PS

729414

WS168LNST


(ďalej len "akčný výrobok"), a to v ktoromkoľvek mieste konania akcie, pričom za tento nákup akčného výrobku (ďalej len "akčný nákup") obdrží účastník od príslušného predajcu pokladničný doklad / faktúru (daňový doklad), s ktorým sa môže zaregistrovať do tejto akcie (ďalej len "akčná účtenka"). Za akčný výrobok sa považuje výhradne nový výrobok. Z akcie sú vylúčené bazárové a servisované výrobky alebo výrobky už používané;

a

2)         v dobe konania akcie najneskôr však dňa 14. 1. 2021, navštívi webové stránky umiestnené na URL adrese www.mamparu.sk (ďalej len „akčný web“), kde prostredníctvom k tomu určeného registračného formulára (ďalej len „registračný formulár“) vykoná on-line registráciu tak, že:

a)         vyplní svoje kontaktné údaje:

 • meno, priezvisko, vek
 • adresa na doručovanie
 • kontaktný telefón,
 • kontaktný e-mail,
 • model akčného výrobku,
 • miesto nákupu
 • názov predajcu
 • dátum nákupu

V okamihu vypĺňaní registračného formulára musí mať účastník už k dispozícii akčnú účtenku, tj. akčná účtenka musí byť účastníkovi už v dobe on-line registrácia riadne doručená.

c)         udelí prostredníctvom zaškrtávacích políčok súhlas s pravidlami tejto akcie a so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý vyplýva z týchto pravidiel.

d)         nahrá dátový súbor s naskenovaným pokladničným dokladom, ktorá preukazuje riadne a včasné uskutočnenie akčného nákupu (vo formáte PDF, JPG alebo GIF s maximálnou odporúčanou dátovou veľkosťou 5 MB),

a celý takto vyplnený registračný formulár úspešne odošle organizátorovi akcie prostredníctvom k tomu určeného tlačidla „odoslať“ (ďalej len „on-line registrácia“).

3)       Ponechá si svoju pokladničný doklad potvrdzujúci nákup akčného výrobku, ktorý použije ako doklad pre prípadné overenie nároku na výhru.

4)       Za úplne vyplnený registračný formulár sa považuje iba taký registračný formulár, do ktorého účastník vyplnil všetky vyššie uvedené údaje úplne a pravdivo. Usporiadateľ pre odstránenie pochybností uvádza, že vystavenie dokladu o zaplatení, ako aj jeho celková úhrada, musí byť vykonaná v čase konania akcie pred samotnou on-line registráciou.

5)         Účastníci sa môžu zúčastniť akcie opakovane vždy so zakúpením ďalšieho akčného výrobku a vykonaním novej on-line registrácie. Výnimkou je situácia, keď jeden pokladničný doklad dokumentuje kúpu viacerých kusov akčného výrobku. Potom účastník môže nahrať do registračného formulára ten istý pokladničný doklad aj opakovane, a to toľkokrát, koľko kúpených akčných výrobkov pokladničný doklad dokumentuje.

6)         V akcii je možné akceptovať len elektronicky vystavené pokladničné doklady (nie je možné uznať ručne vystavený pokladničný doklad zo zaslaného dokladu o kúpe akčného výrobku, resp. z pokladničného dokladu musí byť zrejmé, v aký deň, v akú hodinu a na akom mieste účastník zakúpil akčný výrobok, resp. aký typ akčného výrobku bol predmetom tejto kúpy).

7)         Do akcie nebudú zaradené registračné formuláre doručené usporiadateľovi mimo dobu konania akcie či inak nespĺňajúce stanovené podmienky. Do akcie nebudú najmä zaradené registračné formuláre vyplnené mimo dobu konania akcie či registračné formuláre neobsahujúce všetky údaje podľa týchto pravidiel. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia vyplnených registračných formulárov.

8)         Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku účastníka na účasť v akcii resp. na výhru od takého účastníka originál pokladničného dokladu prípadne aj ďalšie nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom overenia veku účastníka) alebo tiež predloženie akčného výrobku, s ktorým sa účastník zapojil do akcie (teda akčného výrobku, ktorý obsahuje výrobné číslo registrované účastníkom podľa tohto čl. 2). Ak účastník nepredloží na výzvu organizátora pokladničný doklad spĺňajúci podmienky ustanovené v týchto pravidlách prípadne ďalšie nevyhnutné doklady vyžadované organizátorom alebo dotknutý akčný výrobok, bude z akcie vylúčený. V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť, či ju organizátor udelí inému účastníkovi alebo ju usporiadateľ použije na iné marketingové účely.

9)         Ak účastník odstúpi od kúpnej zmluvy (predmetom ktorej je kúpa akčného výrobku), zaniká nárok účastníka na výhru.

 • Výhry v akcii, výhercovia:

V akcii sa hrá o tieto výhry:

 • Výhra: Darčekové karty vo fyzickej forme, ktoré obsahujú unikátny kód, ktorý je možný uplatniť na nákup v sieti predajní INTERSPORT Slovenská republika. Platnosť karty je 4 roky. Darčekové karty sú v nasledujúcich hodnotách:
 • 200,- EUR,
 • 40 EUR
 • 20 EUR
 • 10 % zľava na nákup v sieti predajní INTERSPORT

Platnosť darčekovej karty je 4 roky

Zľavu na nákup smie výherca pri nákupe použiť len raz. Výherca nie je oprávnený ho zdieľať s treťou osobou. Unikátny kód je platný do 30.04.2021, potom ich už nemožno využiť. Bližšie podmienky uplatnenia zľavy budú uvedené v sprievodnom liste zaslaným spoločne so zľavou na nákup.

O výhercoch rozhodne aplikácia "Odmeňte sa za nákup" (ďalej len "súťažná aplikácia"), ktorá sa súťažiacemu zobrazí po vykonaní on-line registrácie. Prostredníctvom tejto aplikácie si účastník po vytvorení on-line registrácie vyžrebuje jednu z výhier uvedených v tomto článku vyššie. Súťažiaci môže v aplikácii losovať toľkokrát, koľko on-line registráciou v rámci tejto akcie vykonal.

Výhercom sa môže stať iba súťažiaci, ktorý v čase konania akcie splnil všetky podmienky akcie a vykonal on-line registráciu svojho akčného výrobku riadnym a úplným spôsobom. Výhru tak za uvedených podmienok získa každý súťažiaci, ktorý plne spĺňa podmienky tejto akcie (ďalej len jednotlivo ako "výherca" a spoločne ako "výhercovia").

Zľavovú kartu je možné uplatniť vo všetkých predajniach INTERSPORT na Slovensku po preukázaní sa vytlačeným kupónom. Poukážka je neprenosná, platí na jeden nákup a nie je možné ju kombinovať s inými poukážkami a inými akciami alebo zľavami. Nedá sa uplatniť pri kúpe darčekovej karty, bicyklov alebo veľkých fitnes strojov. Cena jedného nákupu sa môže znížiť vždy len jednou poukážkou. Pri výmene tovaru je možné vrátiť len skutočne zaplatenú sumu.

zoznam predajní:

Shop

EC

Straße

Stadt

PLZ

INTERSPORT Nitra

Mlyny

Štefánikova trieda 61

Nitra

949 01

INTERSPORT Bratislava Aupark

Aupark

Einsteinova 18

Bratislava

851 01

INTERSPORT Bratislava Avion

Avion

Ivanská cesta 16

Bratislava

821 04

INTERSPORT Bratislava Petržalka

OC Galéria Petržalka

Panónska cesta 25

Bratislava

85106

INTERSPORT Spišská Nová Ves

Madaras

Mlynská 39

Spišská Nová Ves

052 01

INTERSPORT Levice

City Park

Turecký rad 13

Levice

934 01

INTERSPORT Prievidza

TESCO

Nábrežná 7/A

Prievidza

971 01

INTERSPORT Trnava

CITY ARENA

Kollárova 20

Trnava

917 01

INTERSPORT Bratislava Bory

Bory Mall

Lamač 6780

Bratislava

841 03

INTERSPORT Humenné

NP Humenné

Štefánikova 24

Humenné

066 01

INTERSPORT Trenčín

Laugaricio

Belá 7271

Trenčín

911 01

INTERSPORT Dunajská Streda

Family Center

Galantská cesta 1888/19

Dunajská Streda

929 01

INTERSPORT Čadca

standalone

Ulica Slobody 3093/4C

Čadca

022 01

INTERSPORT Považská Bystrica

Family Center

Slovenských partizánov 4500

Považská Bystrica

017 07

INTERSPORT Prešov

standalone

Generála Svobodu 2/A

Prešov

080 01

INTERSPORT Prešov OC Novum

OC Novum

Námestie Legionárov 1

Prešov

83 01

INTERSPORT Liptovský Mikuláš

TESCO

Kamenné Pole 4556/10

Liptovský Mikuláš

031 01

INTERSPORT Ružomberok

Hypernova

Zarevúca 5051

Ružomberok

034 01

INTERSPORT Zvolen

standalone

Obchodná 3

Zvolen

960 01

INTERSPORT Banská Bystrica

SC Point

Vajanského námestie

Banská Bystrica

974 01

INTERSPORT Dolný Kubín

Stop.shop

Aleja Slobody 3056/13 G

Dolný Kubín

026 01

INTERSPORT Košice Optima

Optima

Moldavská cesta 32

Košice

040 11

INTERSPORT Žilina Dubeň

Dubeň

Vysokoškolákov 52

Žilina Duben

010 08

INTERSPORT Ilava

OC IDEA

OC IDEA, Ľ.Štúra 2000/90

Ilava

019 01

INTERSPORT Poprad Galfy

OC FORUM

Námestie Sv. Egídia – 3290/124

Poprad

058 42

INTERSPORT Bratislava Centrál

Central

Metodova 6

Bratislava

821 08

INTERSPORT Martin

OC Turiec

OC Turiec 1

Martin

036 01

INTERSPORT Topoľčany

 

Jilemnickeho 4887/81

Topoľčany

955 01

INTERSPORT Košice

Džungľa

Trolejbusová 2887/6

Košice

04001

 

6. Kontaktovanie výhercu a doručenie výhier

Výhercovia budú o svojej výhre informovaní e-mailom zaslaným obratom po skončení doby možného prevedenie on-line registrácia podľa čl. 4 ods. 2 tohto štatútu, a to na emailovú adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári.

Výhra bude výhercom zaslaná elektronickou alebo pozemnou poštou na adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď boli informovaní o výhre podľa vyššie uvedeného odseku a súčasne po overení nároku na výhru.

Usporiadateľ akcie neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry zaslanej prostredníctvom elektronickej či pozemnej pošty či iným spôsobom. V prípade, že sa výhercovi nepodarí výhru doručiť na uvedenú elektronickú či fyzickú adresu alebo inak odovzdať podľa vopred dohodnutých pokynov, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry.

7. Spracovanie osobných údajov

Odoslaním registračného formulára vyjadruje účastník súhlas s pravidlami akcie, zaväzuje sa ich plne dodržiavať a tiež týmto súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov na účely akcie:

Odoslaním registračného formulára súťažiaci udeľuje dobrovoľný a informovaný súhlas so spracúvaním jeho poskytnutých osobných údajov na účely vedenia tejto marketingovej akcie. Bez spracúvania osobných údajov podľa týchto pravidiel nie je možná účasť v akcii, pretože spracovanie je nevyhnutné pre jej organizáciu, vyhodnotenie a kontrolu dodržiavania pravidiel.

Právnym základom spracúvania je účasť v akcii potvrdená prejavením súhlasu s pravidlami a vstupom do akcie prostredníctvom registrácie. Súhlas je nutný pre možnosť účasti v súťaži. Súhlas je možno kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v rámci akcie bude ukončená. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracovanie prebieha ručne.

Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ akcie.

Účelom spracúvania je zabezpečenie realizácie, organizácie, vedenie, vyhodnotenie marketingovej akcie a kontrola a odovzdanie výhier.

Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané po dobu trvania akcie a 90 dní po jej skončení na účely kontroly splnenia podmienok akcie a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu resp. do odvolania súhlasu.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany orgánu dohľadu a pre prípad potreby doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami akcie najdlhšie po dobu piatich rokov od skončenia akcie.

Pre vyššie uvedený účel budú spracúvané osobné údaje súťažiacich v rozsahu: registračného formulára (najmä meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail), údaj o zapojení sa do akcie, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 18 rokov.

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracúvať ako sprostredkovateľ marketingové spoločnosti poverené prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie akcií, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia. Sprostredkovateľom je aj organizátor akcie.

Poučenie o právach:

Subjekt (účastník) má práva podľa článku 12 - 23 Nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt tiež právo namietať pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie sú požiadavky zjavne neodôvodnené, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže správca požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie znamená právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracovanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracovaniu, údaje boli spracované protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod pre vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť znamená právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možné vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

Súťažiaci, ktorý chce svoj súhlas voči prevádzkovateľovi odvolať, má na prevádzkovateľa akúkoľvek otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: gorenje@mamparu.sk.

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dohľadu, ktorým je v Slovenskej republike vo veci spracovania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ akcie je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne meno a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na dobu 5 rokov od ukončenia akcie.

Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu:

V prípade, že k tomu súťažiaci udelí súhlas (zaškrtnutím príslušného políčka), súhlasí tiež so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 týchto pravidiel "Podmienky spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu". V prílohe týchto pravidiel súťažiaci nájde podrobné informácie o účele spracúvania osobných údajov, poučenie o právach, vrátane práva na námietky proti priamemu marketingu a ďalej informácie o príjemcoch a orgáne dohľadu vrátane možnosti podať sťažnosť.

8.    Záverečné ustanovenia

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.
 • Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Výhry nie je možné reklamovať. Výhry nie je možné plniť alternatívne.
 • Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do akcie zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na výhru a výhra prepadá usporiadateľovi akcie pre ďalšie marketingové či charitatívne účely
 • Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
 • Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v akcii. Výhry nezískajú účastníci, ktorí nesplnia čo i len okrajovo alebo čiastočne stanovené podmienky pre získanie výhier.
 • Usporiadateľ ani organizátor akcie nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii.
 • Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v akcii. Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady či akékoľvek riziká a záväzky spojené s akčnými výrobkami alebo ich používaním. Výhry nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti či inom plnení.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami akcie.
 • Vymáhanie účasti v akcii či výhier súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách akcie, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a primeraným spôsobom zverejnené. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s užívaním akčných výrobkov.
 • Výhry, ktoré nebolo možné v akcii rozdeliť či prideliť, alebo sa nepodarilo inak výhercovi doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa akcie k ďalším marketingovým či charitatívnym účelom.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky, týkajúce sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov.
 • Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.
 • V prípade rozporu znenia tohto štatútu a skrátených pravidiel má prednosť znenie týchto úplných pravidiel akcie.
 • Úplné pravidlá akcie sú k dispozícii na mamparu.sk.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa účastník môže obrátiť na Help linku: +420 725 377 703 (po-pia od 12 do 15 hod.) nebo elektronicky na gorenje@mamparu.sk

 

Štatút a pravidlá súťaže

„gorenje #mamparu“

 

Slovenská republika

 

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel marketingovej akcie „gorenje #mamparu“ (ďalej len „akcia“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Tento štatút môže byť pozmenený len formou písomných dodatkov.

 

1. Usporiadateľ a organizátor akcie

 

Usporiadateľom akcie je Gorenje Slovakia, s.r.o., IČO: 31428673, so sídlom: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 36068/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

Organizátorom akcie je spoločnosť Innovate, s.r.o., so sídlom Belehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 26705745, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 88598 (ďalej len „organizátor“).

 

2. Termín a miesto konania akcie

 

Akcia prebieha v termíne od 20.10. 2020 00:00:01 hod do 31. 12. 2020 23:59:59 hod (ďalej len „doba konania akcie“) na území Slovenskej republiky, a to výhradne prostredníctvom sociálnej siete Instagram, konkrétne na oficiálnom profile Usporiadateľa @gorenje_sk (ďalej tiež ako „súťažný profil IG“), a ďalej prostredníctvom webovej stránky https://www.facebook.com/gorenjeSK/ - oficiálnej facebookovej stránky usporiadateľa (ďalej tiež ako „súťažný profil FB“) (súťažný profil IG a súťažný profil FB ďalej tiež spoločne ako „miesto konania akcie“). Táto súťaž nie je  žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Instagram ani Facebook a nijako s nimi nesúvisí.

 

3. Účastníci akcie

 

Účastníkom akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá má od okamihu zverejnenia odpovede na súťažné zadanie na súťažnom profile IG a/alebo FB, a ďalej nepretržite až do okamihu vysporiadania výhier v akcii, aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram a/alebo Facebook, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Instagram a/alebo Facebook, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky akcie (ďalej tiež „záujemca“).

Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom či obdobnom vzťahu k usporiadateľovu akcie, organizátorovi, ako aj osoby im blízke podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je osobou v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k uvedenej spoločnosti, alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá. Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, keď usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či iné osoby, ktoré dopomohli danému účastníkovi k získaniu výhry. Neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa na ďalšie marketingové alebo charitatívne účely. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v zmysle § 116 a 117 zákona. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). 

Účastníkom akcie sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odstavcoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku 4 tohto štatútu (ďalej tiež „súťažiaci“ alebo „účastník“).

 

4. Princíp a podmienky akcie

 

 • Organizátor zverejní v mieste konania akcie príspevok so súťažným zadaním (ďalej len „súťažné zadanie“). Predmetom súťažného zadania bude výzva súťažiacim na zverejnenie odpovede na súťažné zadanie, a to formou komentára k súťažnému zadaniu (ďalej len „súťažná odpoveď“).
 • Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že v dobe konania súťaže svoju odpoveď zverejní na súťažnom profile IG a/alebo súťažnom profile FB formou komentára k súťažnému zadaniu. Súťažiaci nesmie v rámci prebiehajúcej súťaže svoj komentár následne meniť, tj. upravovať už zverejnený komentár obsahujúci súťažnú odpoveď. Duplikovaním odpovedí sa nezvyšuje šance výhru.
 • Podmienkou pre účasť súťažiaceho do súťaži je jeho sledovanie oficiálneho FB profilu Gorenje a/alebo IG profilu gorenje_sk.
 • Záujemca je zaradený do akcie, a stáva sa súťažiacim, okamihom zverejnenia súťažnej odpovede zo svojho profilu na sociálnej sieti IG a/alebo FB na súťažné zadanie umiestnené na súťažnom profile IG a/alebo súťažnom profile FB (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).
 • Každý účastník môže zverejniť súťažnú odpoveď na súťažnom profile IG, a zároveň aj na súťažnom profile FB, a zvýšiť tak svoju šancu na výhru. V tomto prípade je účastník do akcie registrovaný s dvoma súťažnými registráciami.
 • Každý jednotlivý súťažiaci sa môže akcie zúčastniť len s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Instagram a/alebo Facebook, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Instagram/Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci z akcie bez náhrady vyradený.
 • Do akcie nebudú zaradené súťažné odpovede zverejnené mimo dobu konania akcie alebo súťažné odpovede inak nespĺňajúce stanovené podmienky akcie. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia podmienok stanovených v týchto pravidlách.
 • Usporiadateľ ani organizátor nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nefunkčnosť súťažného profilu IG/FB.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku na účasť na akcii či na výhru od takého účastníka doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku účastníka). Pokiaľ účastník nepredloží na vyzvanie organizátorovi doklady spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, bude z akcie vyradený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa akcie, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, popr. ju využiť na iné marketingové účely.


5. Výhra v akcii, výherca

 

V akcii sa hrá o túto výhru:

Loďou z Viedne do Budapešti po dobu 4 dní pre 2 osoby

výhra bude odovzdaná v podobe voucheru od BDT IČ:31407757 , s ktorou si výherca dohodne realizáciu zájazdu

 • hodnota tejto výhry je celkom 1.050 EUR vr. DPH
 • výhra obsahuje: https://bluedanube.sk/dovolenka-na-lodi/4-dnova-plavba-linzvieden-budapest-a-spat/
 • Zájazd je možné realizovať v termíne 8.4. - 11.4.2021 – po uplynutí tohto dátumu možnosť čerpať výhru zaniká bez akejkoľvek náhrady.
 • Na uvedený voucher je možné len čerpať výhru a nie je možné ju zameniť za peniaze ani za iný zájazd v danej hodnote.
 • Zájazd je možné (podľa uzatvorenej zmluvy o zájazde) realizovať aj vo väčšom počte osôb ako voucher stanovuje. V takom prípade, ale nie je účasť ďalších osôb súčasťou výhry, a všetky náklady na ich účasť nesie a hradí výherca.
 • Podmienky zájazdu sa riadia zmluvou o zájazde uzatvorenou medzi výhercom a Labská plavebná spoločnosť, s.r.o. a Všeobecnými zmluvnými podmienkami Labská plavebná spoločnosť, s.r.o.. Usporiadateľ ani organizátor nenesú za ujmu či škody spojené so zájazdom akúkoľvek zodpovednosť.

(ďalej len „výhra“).

 • Po ukončení akcie bude zo všetkých účastníkov akcie vyžrebovaný jeden výherca. Výhercom sa tak stáva ten účastník akcie, ktorý v čase konania akcie splnil vyššie uvedené podmienky a zverejnil súťažné odpoveď prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti IG a/alebo FB riadnym a úplným spôsobom a ktorý bol po ukončení akcie vylosovaný zo všetkých účastníkov akcie. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

 

6. Kontaktovanie výhercu a doručenie výhier

 

 • Výherca bude o svojej výhre informovaný najneskôr do 30.1.2021, a to prostredníctvom profilu na sociálnej sieti Instagram a/alebo Facebook, s ktorým sa do akcie zapojil (ďalej len "výherná správa"). V rámci výhernej správy bude účastník akcie požiadaný o odpoveď na výhernú správu, teda doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, kontaktná adresa, email), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť účastníka za účelom zistenia veku účastníka akcie), a to do 30 dní od odoslania výhernej správy. Účastník bude ďalej informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ účastník v stanovenej lehote, teda do 30 dní nedoručí usporiadateľovi či organizátorovi odpoveď na výhernú správu dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude z akcie vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa akcie, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému účastníkovi akcie, ktorého súťažná odpoveď bola pre tieto účely vylosovaná (ako náhradná víťazná súťažná odpoveď).
 • Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, a to najneskôr do 30 dní od splnenia podmienok uvedených v odseku 1.
 • V prípade, že sa výhercovi nepodarí výhru odovzdať podľa vopred dohodnutých pokynov, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa akcie, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

 

7. Spracúvanie osobných údajov a osobnostné práva

 

Zverejnením súťažnej odpovede na sociálnej sieti Instagram a/alebo Facebook vyjadruje účastník súhlas s pravidlami akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Spracovávanie osobných údajov pre účely akcie:

Zverejnením súťažnej odpovede prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram a / alebo Facebook berie súťažiaci na vedomie, že na účely vedenia tejto marketingovej akcie je nutné spracovanie osobných údajov podľa týchto podmienok. Bez spracovania osobných údajov podľa tohto štatútu nie je možná účasť v akcii, pretože spracovanie je nevyhnutné na jej organizáciu, vyhodnotenie a kontrolu dodržiavania pravidiel.

Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na účasť v akcii; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť účastníka akcia bude ukončená. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracovanie prebieha ručne.

Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ akcie.

Účelom spracovania je zabezpečenie organizácie, vedenie a vyhodnotenie marketingovej akcie, kontrola a odovzdanie výhier.

Osobné údaje účastníka akcie budú spracúvané po dobu trvania akcie a 90 dní po jej skončení na účely kontroly splnenia podmienok akcie a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany orgánu dohľadu a pre prípad potreby doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami akcie najdlhšie po dobu piatich rokov od skončenia akcie.

Na vyššie uvedený účel budú spracúvané osobné údaje súťažiacich v rozsahu: údaje z instagramového a/alebo facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, kontaktná adresa) podľa týchto pravidiel, a ďalej údaj o zapojení sa do akcie, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiace komunikácie, údaj o veku nad 18 rokov.

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracovávať ako sprostredkovatelia marketingová spoločnosť poverená prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým na zabezpečovanie akcií, doručovateľská spoločnosť, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia. Sprostredkovateľom je okrem iného aj organizátor akcie.

Poučenie o právach:

Dotknutá osoba (súťažiaci) má podľa článku 12-23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predovšetkým tieto práva, a to právo na transparentnosť spracovania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracovanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa Nariadenia má dotknutá osoba tiež právo namietať pri spracovaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie.

Právom na prístup znamená právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko dostupné informácie o spracovaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie sú požiadavky zjavne neodôvodnené, neprimerané alebo sa opakujú. Za účelom overenia totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov či doplnenie neúplných údajov.

Právo na vymazanie znamená právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú na stanovené účely potrebné, neexistuje právny titul na ich spracovanie a/alebo prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracovaniu, údaje boli spracované nezákonne.

Právom na obmedzenie spracovania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je tu dôvod pre výmaz. Práva na obmedzenie a výmaz oznamuje správca príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie správcu.

Právo na prenosnosť znamená právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto odovzdať inému prevádzkovateľovi, ak je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracovania alebo spracovanie samotné. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracovávané. Námietku je možné vzniesť proti používaniu automatizovaných prostriedkov či proti profilovaniu.

Súťažiaci, ktorý chce svoj súhlas voči príslušnému prevádzkovateľovi odvolať, má na prevádzkovateľa akúkoľvek otázky alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@gorenje.sk

Súťažiaci môže  podať námietku, resp. sťažnosť priamo prevádzkovateľovi alebo orgánu dohľadu, ktorým je v Slovenskej republike vo veci spracovania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídliaci na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Súťažiaci svojou účasťou na akcii výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ akcie je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. Občianskeho zákonníka, bezplatne meno a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je vyvíjaný po dobu 5 rokov od ukončenia akcie.

 

8. Ďalšie ustanovenia

 

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.
 • Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Výhry nie je možné reklamovať. Výhry nie je možné inak alternatívne plniť.
 • Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do akcie zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na výhru a výhra prepadá usporiadateľovi akcie pre ďalšie marketingové či charitatívne účely.
 • Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
 • Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhry v akcii. Výhru nezískajú účastníci, ktorí nesplnia, hoci len okrajovo alebo čiastočne stanovené podmienky na získanie výhry.
 • Zdanenie výhier prebieha podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, prípadne podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bude daňová povinnosť výhercu uplatnená. Účasťou v súťaži súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami zdanenia v prípade jeho eventuálnej výhry v súťaži a s týmto vedomím vstupuje do súťaže. Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platnom znení podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Usporiadateľ má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.
 • Usporiadateľ ani organizátor akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii.
 • Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré boli účastníkom spôsobené v súvislosti s účasťou v akcii či v súvislosti s užívaním výhier z akcie. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti či inom plnení.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercovi odovzdané v súlade s pravidlami akcie.
 • Vymáhanie účasti v akcii či výhier súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách akcie, toto bude urobené písomne ​​vo forme dodatku a primeraným spôsobom uverejnené. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s užívaním akčných výrobkov.
 • Spoločnosť Instagram a spoločnosť Facebook sú kompletne oslobodené od záväzkov každým účastníkom.
 • Výhry, ktoré nebolo možné v akcii rozdeliť či prideliť, alebo sa ich nepodarilo inak výhercovi doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa na ďalšie marketingové či charitatívne účely.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky, týkajúce sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov.
 • Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako uvedené v týchto pravidlách.
 • V prípade rozporu znenia tohto štatútu a skrátených pravidiel má prednosť znenie týchto úplných pravidiel akcie.
 • Úplné a záväzné pravidlá akcie sú dostupné na internetovej stránke mamparu.sk.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa účastník môže obrátiť elektronicky na gorenje@mamparu.sk

V Bratislave, 8.9. 2020

Súťaž skončila